REGULAMIN KONKURSU

Regulamin konkursu świątecznego

,,Świąteczny Konkurs z United Kids’’

Regulamin Konkursu

Media Społecznościowe

Platforma: Facebook

Konkurs: „Świąteczny Konkurs z United Kids”

ORGANIZATORZY

„Organizator” – organizatorem Konkursu (zwanego dalej:
“Konkursem”) jest IBLS sp. z o.o. z siedzibą w Krzeszowicach przy ul.
Rynek 11, 32-065, wpisana do rejestru przedsiębiorc
ów prowadzonego przez Sąd
Rejonowy dla Krakowa Śr
ódmieścia w Krakowie, NIP 5130256634 (zw. dalej
“Organizatorem”).

„Uczestnik” – osoba, która wyśle zgłoszenie do
Konkursu.

Przystąpienie do udziału w Konkursie przez Uczestnika jest równoznaczne z akceptacją przez niego postanowień Regulaminu
Konkursu. Przystępując do Konkursu Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania
postanowień Regulaminu. Naruszenie przez Uczestnika tego zobowiązania stanowi
podstawę do wykluczenia Uczestnika z Konkursu.

Konkurs nie jest grą hazardową w rozumieniu ustawy z dnia 19
listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. 2009, Nr 201, poz. 1540 ze zm.).
Organizator jest składającym przyrzeczenie publiczne w rozumieniu art. 919
Kodeksu Cywilnego.

POSTANOWIENIA OGÓLNE

Niniejszy Regulamin określa zasady, zakres i warunki
uczestnictwa w Konkursie.

Konkurs prowadzony jest na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej za pośrednictwem serwisu Facebook.

Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany, zarządzany, ani powiązany z
podmiotami będącymi właścicielami serwisu. Facebook nie ponosi jakiejkolwiek
odpowiedzialności wobec Uczestnik
ów za przeprowadzenie
Konkursu. Wszelkie dane osobowe wymagane i powierzane przez Użytkownik
ów są̨ przekazywane Organizatorowi, a nie właścicielowi
serwisu. Wszelkie informacje o Uczestniku udostępniane lub zbierane w związku z
Konkursem będą przetwarzane przez Organizatora, a nie Facebook.

Konkurs rozpoczyna się 15.12.2022 r. na profilu United Kids w
serwisie Facebook i trwa do godz. 23.59 dnia 01.01.2023 r.

Prace konkursowe zgłoszone w tym okresie uprawniają do
ubiegania się o Nagrodę Konkursową.

Konkurs nie jest prowadzony w celach zarobkowych.

UCZESTNICY KONKURSU

Uczestnikiem Konkursu może być każda osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat oraz osoby pełnoletnie posiadające pełną zdolność do czynności
prawnych.

Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy i
przedstawiciele Organizatora, Koordynatora oraz innych podmiot
ów biorących bezpośredni udział w przygotowaniu i prowadzeniu
Konkursu na zlecenie Organizatora. W przypadku, gdy Organizator stwierdzi, że w
rywalizacji Konkursowej brała udział osoba niespełniająca warunk
ów uczestnictwa, zostanie ona wykluczona z Konkursu oraz
pozbawiona ewentualnej Nagrody w Konkursie.

Uczestnik może brać udział w Konkursie jedynie przy użyciu
jednego Konta, jednakże może przesłać dowolną ilość prac konkursowych.

Udział w Konkursie jest całkowicie dobrowolny oraz darmowy.

Biorąc udział w Konkursie
Uczestnik zaświadcza, że jest jedynym autorem opublikowanej przez siebie pracy
konkursowej i posiada pełne prawa autorskie do wspomnianej publikacji.

Osoby spełniające opisane powyżej wymagania uczestnictwa w
Konkursie mogą przystąpić do Konkursu, a każde zgłoszenie Uczestnika do
Konkursu na powyższych warunkach określonych w Regulaminie będzie jednoznaczne
z faktem, iż Uczestnik zapoznał się z treścią Regulaminu i go akceptuje.

Uczestnik przesyłając pracę konkursową nadaje Organizatorowi nieodpłatne
majątkowe prawo autorskie do nadesłanej pracy konkursowej na następujących
polach eksploatacji: publikacja w sieci Internet.

Uczestnik Konkursu wyraża zgodę, aby praca konkursowa zgłoszona
przez niego do Konkursu była wykorzystywana stosownie do potrzeb Organizatora
i/lub podmiotu przez Organizatora wskazanego i wymog
ów
jego publikacji oraz rozpowszechniania na w/w polach eksploatacji, poddawana
stosownym obró
bkom,
przer
óbkom, adaptacji, dodawaniu tytułów i podtytułów, skrótów, adjustacji technicznej,
tworzeniu opracowań oraz poprawek w tym stylistycznych, ortograficznych i językowych,
itp

W przypadku niespełnienia przez Uczestnika warunków Regulaminu – Organizator ma prawo w każdym momencie trwania
Konkursu wykluczyć Uczestnika z udziału w Konkursie.

 

ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE

Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest:

Posiadanie aktywnego konta w serwisie społecznościowym
Facebook.

Dodanie odpowiedzi w komentarzu do posta konkursowego.

Zgłoszenie do Konkursu jest równoznaczne z przyjęciem
przez Uczestnika warunk
ów niniejszego Regulaminu.
Przez wysłanie pracy konkursowej do Konkursu uczestnik akceptuje treść Regulaminu
oraz warunki Konkursu opublikowane w treś
ci ogłoszenia. Konkursu i zobowiązuje
się stosować warunki i zasady określone w ogłoszeniu Konkursowym oraz w
Regulaminie.

Wszystkie zgłoszenia, zawierające
tre
ści
obraźliwe lub obelżywe, naruszające czyjeś prawa autorskie; zawierają
ce treści erotyczne, niecenzuralne, ośmieszające, nieprzyzwoite,
naruszające powszechnie akceptowane zasady moralności, naruszające godność osobistą,
nawiązania do symboli religijnych, etnicznych lub rasowych, a także zawierają
ce treści reklamujące produkty lub usługi konkurencyjne w stosunku
do produkt
ów i usług oferowanych przez Organizatora nie będą brane pod
uwagę.

PRZEBIEG KONKURSU

Prace konkursowe będą oceniane przez jury w skład, którego wejdą przedstawiciele Organizatora.

Jury spośród przesłanych prac
konkursowych wył
oni 3 laureatów konkursu. Biorąc pod uwagę
wymogi określone w niniejszym Regulaminie – w tym technikę, oryginalność, wyjątkowość,
kreatywność, ciekawość oraz poprawność merytoryczną pracy konkursowej.

Wybierając Laureata, Organizator będzie brał pod uwagę wyłącznie
prace konkursowe zamieszczone w regulaminowym czasie określonym w §2 pkt. 4
niniejszego Regulaminu.

Laureaci zostaną powiadomieni o wygranej w komentarzu i w
wiadomości prywatnej.

Organizator
zastrzega sobie prawo do wykluczenia z rywalizacji Konkursowej prac
konkursowych, kt
óre zostały skopiowane od innych Uczestników.

NAGRODY

Organizator przewiduje wydanie nagrody w postaci 1 vouchera o
wartości 300zł, 1 vouchera o wartości 150 zł oraz pakietu gadżetów.

Łączna wartość nagród wynosi 450zł.

Laureat Konkursu nie ma prawa do wymiany Nagrody na Nagrodę innego
rodzaju ani żądania wypłacenia ekwiwalentu pieniężnego Nagrody. Laureat
Konkursu nie ma prawa do przeniesienia prawa do Nagrody na osoby trzecie.

Jednemu Uczestnikowi Konkursu może zostać przyznana nie więcej
niż jedna Nagroda.

Jeśli Nagroda nie zostanie wydana w Konkursie z przyczyn
niezależnych od Organizatora bądź taką, co, do kt
órej zwycięzca Konkursu
utraci prawo z przyczyn wskazanych w niniejszym Regulaminie, pozostanie do
dyspozycji Organizatora.

Organizator zastrzega możliwość zmiany Nagrody, jeśli
przyznanie jej będzie niemożliwe z przyczyn niezależnych od Organizatora. W tym
wypadku Organizator zobowiązuje się do przyznania Nagrody o wartości
identycznej lub zbliżonej do Nagr
ód wymienionych wyżej. Wysyłka
nagr
ód odbywa się jedynie na terytorium Rzeczypospolitej Polski.

PUBLIKACJA WYNIKÓW I PRZYZNANIE NAGRÓD

Zostanie wyłonionych 3 Laureatów Konkursu. Laureaci zostaną
poinformowani o wyborze w serwisie Facebook.

Zwycięzcy zostaną poproszeni o wysłanie danych teleadresowych
w wiadomości prywatnej poprzez  – następnie podanie danych tj.: imię,
nazwisko, adres korespondencyjny, telefon kontaktowy – niezbędnych do wysłania
Nagrody.

Nienadesłanie przez Laureata
Konkursu danych określonych w ust. 2 powyższego regulaminu w terminie 7 dni od
daty przesłania wiadomości określonej w ust. 1 powyżej, jest r
ównoznaczne ze zrzeczeniem się przez Laureata uprawnienia do
odbioru Nagrody, w konsekwencji czego Organizator odstępuje od przyznania tej
Nagrody.

Z chwilą wydania Nagrody Uczestnikowi Organizator nabywa
nieodpłatnie majątkowe prawa autorskie do nagrodzonych prac Uczestnik
ów na następujących polach eksploatacji: publikacja w sieci
Internet.

POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

W celu zapewnienia nadzoru nad prawidłowym przebiegiem
Konkursu Organizator powoła trzyosobową Komisję Konkursową, w kt
órej skład wejdą osoby reprezentujące Organizatora (zwana
dalej: „Komisją”).

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości
przekazania Nagrody z przyczyn leżących po stronie Uczestnika. W przypadku
niepodania danych wskazanych w §6 ust. 2 lub nieodebrania Nagrody w terminie
Nagroda przepada.

Reklamacje, co do przebiegu Konkursu, mogą być zgłaszane
pisemnie na adres Organizatora wskazany w §1 pkt. 1 niniejszego Regulaminu.
Prawo złożenia reklamacji przysługuje jedynie Uczestnikom.

Pisemna reklamacja powinna zostać doręczona na adres wskazany w §1
pkt. 1 niniejszego Regulaminu w terminie 14 dni od ogłoszenia wynik
ów Konkursu i zawierać imię oraz nazwisko, adres Uczestnika,
jak r
ównież dokładny opis i wskazanie przyczyny reklamacji.
Reklamacje doręczone w terminie wskazanym powyżej rozpatrywane są przez
Organizatora w terminie 14 dni od dnia otrzymania reklamacji. Reklamacje doręczone
po upływie terminu określonego w pierwszym zdaniu powyżej będą odrzucone.

Uczestnik o decyzji Organizatora zostanie powiadomiony
listownie lub drogą e-mailową na adres podany w reklamacji w terminie 14 dni od
dnia rozpatrzenia reklamacji.

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu jest IBLS sp. z o.o. z siedzibą w Krzeszowicach
przy ul. Rynek 11, 32-065. Dane osobowe Uczestnik
ów Konkursu przetwarzane są w
celu przeprowadzenia Konkursu.

Przetwarzanie danych odbywa się na tej podstawie, że jest to
niezbędne dla wykonania zobowiązań Organizatora wynikających z przeprowadzania
Konkursu.

Więcej informacji o regułach przetwarzania
danych osobowych na potrzeby przeprowadzenia Konkursu znajduje się w załączniku
nr 2 do Regulaminu.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Organizator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego
Regulaminu w każdym czasie bez podania przyczyny, z zastrzeżeniem, że będą respektowane
prawa nabyte przez Uczestnik
ów.

Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian do
niniejszego regulaminu oraz interpretacji zapis
ów w nim zawartych, o ile nie
będzie to naruszać praw nabytych przez Uczestnik
ów.

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem
zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczeg
ólności Kodeksu Cywilnego.

Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem r. 15.12.2022r.

Regulamin niniejszego Konkursu jest dostępny na stronie www
United Kids.

Biorąc udział w Konkursie
uczestnik potwierdza, że wyraża zgodę na wszystkie zasady zawarte w
Regulaminie.